นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.pamppamp.com ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.pamppamp.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.Line : @pampgold1979  2.Facebook : pampamp 3.Email : [email protected] 4.Instagram : pamppamp.gold 5.ทางโทรศัพท์ : 02-672-6106

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pamppamp.com 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.pamppamp.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถติดตาม และรับข้อมูลข่าวสารได้ทาง 1.Line : @pampgold1979  2.Facebook : pamppamp 3.Instagram : pamppamp.gold 4.Email : [email protected] และในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถติดต่อขอยกเลิก ได้โดยการแจ้งกลับผ่านอีเมล์ต่อไปนี้ Email : [email protected]
 
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเว็บไซต์ www.pamppamp.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเว็บไซต์ 2.ใช้ในการให้ติดต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 3.ใช้เพื่อส่งข้อมูลโปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัท แล้ว บริษัท จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัท และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัท บริษัท จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.pamppamp.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัท ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น
เว็บไซต์ www.pamppamp.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.pamppamp.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ www.pamppamp.com  อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.pamppamp.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.pamppamp.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัท ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล 
เว็บไซต์ www.pamppamp.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.pamppamp.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้ 
1.แจ้งผ่าน Line : @pampgold1979
2.แจ้งผ่านทาง Facebook : pamppamp
3.แจ้งผ่าน Email : [email protected]
4.แจ้งผ่าน หน้าติดต่อเรา ผ่านทางเว็บไซต์

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ www.pamppamp.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอื่นๆ ของท่าน โดยเมื่อมีการกรอกข้อมูลก่อนการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายะเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ได้โดยการ Log in ผ่านเว็บไซต์ www.pampamp.com ตามอีเมล์ และรหัสผ่านที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้  และเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ หรือเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บ www.pamppamp.com ถ้ามีข้อมูลใดๆที่ลูกค้าพบว่า ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราให้ทำการแก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ช่องทางที่ 1 Line : @pampgold1979
2.ช่องทางที่ 2 Facebook : pamppamp
3.ช่องทางที่ 3 Email : [email protected]
4.ช่องทางที่ 4 โทรศัพท์ : 02-672-6106
5.ช่องทางที่ 5 หน้าติดต่อเรา ผ่านทางเว็บไซต์
Back to top